VAD VI GÖR

VI SAMORDNAR ERT FLYTTPROJEKT FRÅN A TILL Ö. VÅRA PROJEKTLEDARE TAR FRAM REALISTISKA TIDPLANER OCH BUDGETUNDERLAG SAMT DRIVER ERT PROJEKT FRAMÅT PÅ ETT PROAKTIVT SÄTT. VI FÖREBYGGER HINDER INNAN DE SKER GENOM ERFARENHET OCH EN BEPRÖVAD PROJEKTMODELL.

Ni har hittat en kontorslokal och vill komma i mål med hyreskontraktet.

Vi bistår vid förhandling och ser till att ni får med alla delar som är värt att tänka på i ett hyreskontrakt. Säkerställer att hyreskontraktet ger er rimliga möjligheter att hinna med er egen process internt för att möta krav på besked etc inför hyresgästanpassning.

1.

Exempel på hur vi kan bidra med vår erfarenhet :

2.

Ni inser att både kunskap och tiden inte räcker till att genomföra ert flyttprojekt.

Vi tar rollen som er ansvarige flyttprojektledare och organiserar upp alla aktiviteter och ekonomi i en tidplan och budget som går att löpande följa upp och styra emot.

 

Vi blir ert hyresgästombud i dialog med hyresvärd och deras byggorganisation i samband med anpassningar av den nya lokalen. Vi säkerställer och styrker upp er beställarkompetens inför de områden där ni behöver komplettera kontoret, såsom inredning, teknik (säkerhet, nätverk, serverrum, AV-utr.) Genom ett stort nätverk av leverantörer erbjuder vi dessutom ofta bättre inköpspriser än vad man själv kommer åt.

 

Vidare bistår vi med erfarenhet i dialogen med ledning och personal för skapande av en verksamhetsanpassad arbetsplatsutformning ofta i samverkan med upphandlad arkitekt. 

3.

Ni har påbörjat och kommit en bit med ert flyttprojekt, men inser att ni behöver stöd i delar av processen.

Vi kommer in och gör en projektgenomlysning och bidrar med erfarenhet och råd inför fortsatt projektstyrning internt på egen hand.

 

Alternativt anlitas vi som ett återkommande projektstöd till intern projektledning för att stötta upp vid överenskomma tidpunkter för säkerställande av projektets mål och tidplan. 

PROJEKTFASER

VI TAR ANSVAR FÖR VARJE STEG

Analys

Program

Nuläge  

Målsättning Projektdirektiv Lokalprogram Lokalsökning Inplaceringsskisser Hyresförhandling 

Ramar / riktlinjer Förslagsskisser Budget Huvudtidplan  

Planering / förstudie

Lokalkontrakt

Flyttprojektet

Projektering

Produktion

Upphandling

Arbetsritningar Upphandlings- underlag  

Planering Samordning

Tids- och kostnads-uppföljning 

Upphandling/Inköp

Leveransbevakning

Samordning

Tids- och kostnads-uppföjning

Samordning Platsledning Montageledning Tids- och kostnads-uppföjning 

Flytt

Uppföljning